cá cược xổ số trực tuyến 

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมุ่งสร้างคุณค่าตลาดทุน

กว่า 5 ทศวรรษที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจของประเทศ อีกทั้งมีบทบาทในการพัฒนาภาคตลาดทุนไทยให้มีส่วนเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน ซึ่งครอบคลุมถึงการพัฒนาคุณภาพของบริษัทจดทะเบียนทุกขนาด การส่งเสริมความรู้ให้แก่ผู้ลงทุนและผู้ออม การพัฒนาคุณภาพของผู้ประกอบวิชาชีพในตลาดทุน การยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในสังคม ตลอดจนการลดผลกระทบเชิงลบที่มีต่อสิ่งแวดล้อม
นี่คือ….สิ่งที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ มุ่งมั่นพัฒนาอย่างไม่หยุดนิ่ง เพื่อการพัฒนาตลาดทุนไทยให้เติบโตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

ด้วยปัจจัยสภาพแวดล้อมในโลกธุรกิจและการลงทุนที่เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบัน ตลาดหลักทรัพย์ฯ ยิ่งทวีบทบาทและความสำคัญในการส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืนในภาคตลาดทุน นอกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ จะต้องให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการธุรกิจโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (Environmental, Social and Governance: ESG) ในการดำเนินงานของตลาดหลักทรัพย์ฯ เองแล้ว ตลาดหลักทรัพย์ฯ ยังมุ่งมั่นยกระดับการดำเนินงานด้าน ESG ของบริษัทจดทะเบียน โดยนำเสนอบริการด้านความรู้ที่หลากหลาย เช่น หลักสูตรอบรม สัมมนา คู่มือ แนวปฏิบัติ การประเมินผลการดำเนินงานด้าน ESG คลังความรู้ และการให้คำปรึกษาเชิงลึกในประเด็นต่างๆ ด้าน ESG เพื่อสนับสนุนให้บริษัทจดทะเบียนมีความรู้ความเข้าใจ สามารถพัฒนาผลการดำเนินงานด้าน ESG ได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะนำไปสู่การยกระดับความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจ

นอกจากนี้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ยังมุ่งส่งเสริมการลงทุนที่ยั่งยืน (Sustainable Investment) ในกลุ่มผู้ลงทุนและผู้ประกอบวิชาชีพในสถาบันตัวกลาง ด้วยผลิตภัณฑ์และบริการที่หลากหลาย เช่น ดัชนีด้านความยั่งยืน SETTHSI ข้อมูลด้าน ESG เพื่อการตัดสินใจลงทุน หลักสูตรอบรมและสัมมนาที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนอย่างยั่งยืน เพื่อสร้างโอกาสในการลงทุนในระยะยาว

ทั้งหมดนี้ล้วนเป็นความมุ่งมั่นของตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่จะเสริมสร้างรากฐานอันเข้มแข็งให้แก่ภาคตลาดทุน และส่งเสริมให้ตลาดทุนไทยมีส่วนช่วยพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมไปพร้อมกันอย่างสมดุลและยั่งยืน

รายงานประจำปี ผลการดำเนินงานของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

รายงานความยังยืนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตลาดทุนมีบทบาทในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของทุกคนในสังคม
ตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงมุ่งพัฒนาคุณภาพบริษัทจดทะเบียน ผู้ลงทุนและสถาบันตัวกลาง
เพื่อรากฐานในการพัฒนาประเทศให้เติบโตอย่างยั่งยืน

baccarat live baccarat online gambling baccarat poker game online live dealer baccarat play baccarat online live