cá cược xổ số trực tuyến 

Topic

แนวปฏิบัติสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน

cá cược xổ số trực tuyến Liên kết đăng nhập

การพัฒนาระบบการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนให้สามารถปฏิบัติได้จริงและเห็นผลเป็นรูปธรรม จำเป็นที่บริษัทต้องกำหนด “นโยบายการกำกับดูแลกิจการ” หรือ "CG policy" เพื่อเป็นกรอบในการกำหนดแนวทางและวิธีปฏิบัติให้สอดคล้องรวมทั้งเป็นทิศทางเดียวกันทั้งองค์กร ดังนั้น CG policy จึงเปรียบเสมือนธรรมนูญของบริษัทที่เป็นลายลักษณ์อักษรที่ต้องประกาศให้ทุกคนในองค์กรตั้งแต่กรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องรับทราบ และเมื่อจัดทำ CG Policy แล้ว คณะกรรมการบริษัทจำเป็นต้องกำหนดแนวปฏิบัติเพิ่มเติมเพื่อให้ผู้ปฏิบัติมีวิธีชัดเจนในการปฏิบัติตาม CG Policy ของบริษัทได้อย่างถูกต้อง

แนวปฏิบัตินี้นับเป็นเครื่องมือที่คณะกรรมการใช้ในการควบคุม กำกับดูแล ส่งเสริมและสนับสนุนให้ฝ่ายจัดการตลอดจนพนักงานสามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ที่บริษัทกำหนด นอกจากนี้ ย้งเป็นเครื่องมือช่วยป้องกันและรักษาทรัพย์สินบริษัท ช่วยให้การใช้ทรัพยากรบริษัทเป็นไปอย่างคุ้มค่า และช่วยให้การปฏิบัติงานในขั้นตอนต่างๆ เป็นไปอย่างถูกต้องเหมาะสม โดยเฉพาะในภาวะที่เต็มไปด้วยการแข่งขัน หากบริษัทไม่มีการจัดการและการกำกับดูแลที่ดี (Good Governance) ไม่มีการควบคุมภายในที่เหมาะสม ย่อมมีความเสี่ยงในการดำเนินงานสูง ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จึงจัดทำแนวปฏิบัติสำคัญด้านการกำกับดูกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนนำไปปรับใช้ตามความเหมาะสมใน 3 หมวดสำคัญดังข้างท้ายนี้  

หมวดผู้ถือหุ้นและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

หมวดกรรมการ

หมวดการเปิดเผยข้อมูล

 
 
baccarat live baccarat online gambling baccarat poker game online live dealer baccarat play baccarat online live